Partijama i dalje najviše novca stiže iz budžeta

Politika 27.04.2019 12:21
Partijama i dalje najviše novca stiže iz budžeta


Do juče je u registar antikorupcijske agencije bilo uneto 106 finansijskih izveštaja stranaka za 2018. godinuNi pret­hod­na 2018. go­di­na ni­je pro­šla bez iz­bo­ra ko­ji su „na­zi­da­li” i pri­hod­nu i ras­hod­nu stra­nu go­di­šnjih fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja po­li­tič­kih stra­na­ka, či­me su ob­u­hva­će­na sred­stva i za re­do­van rad i za tro­ško­ve iz­bor­nih kam­pa­nja. Po­li­tič­ki naj­ja­ča, Srp­ska na­pred­na stran­ka i na jed­noj i na dru­goj stra­ni ta­be­le, sa oko 4,8 mi­li­o­na evra, be­le­ži go­to­vo dvo­stru­ko ve­će vred­no­sti u od­no­su na „dru­go­pla­si­ra­nu” So­ci­ja­li­stič­ku par­ti­ju Sr­bi­je, iza ko­je su, opet, da­le­ko svi osta­li. Uz ne­ko­li­ko op­štin­skih iz­bo­ra, oni za grad Be­o­grad, ko­ji po zna­ča­ju, uz­bu­đe­nju i sred­stvi­ma ko­ja se ula­žu u njih, uvek pre­va­zi­la­ze rang lo­kal­nih iz­bo­ra ko­ji­ma pri­pa­da­ju, na­ro­či­to su po­ve­ća­li ras­ho­de stra­na­ka u pro­šloj go­di­ni. 

Re­gi­stro­va­ne stran­ke i po­li­tič­ki su­bjek­ti ko­ji ima­ju od­bor­ni­ke i po­sla­ni­ke bi­li su du­žni da Agen­ci­ji za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je do­sta­ve svo­je fi­nan­sij­ske iz­ve­šta­je, kao i iz­ve­šta­je o pri­lo­zi­ma i imo­vi­ni, uz pret­hod­no pri­ba­vlje­no mi­šlje­nje ovla­šće­nog re­vi­zo­ra, naj­ka­sni­je do 15. apri­la. Do ju­če je u od­go­va­ra­ju­ći re­gi­star an­ti­ko­rup­cij­ske agen­ci­je bi­lo une­to 106 fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja, a mo­že ih bi­ti još. Za 2017. iz­ve­šta­je je pod­ne­lo 114 po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, za go­di­nu pre – 140, dok su za 2015. iz­ve­šta­je do­sta­vi­le 102 stran­ke, udru­že­nja, gru­pe gra­đa­na. Pro­tiv onih ko­ji ne pod­ne­su go­di­šnje fi­nan­sij­ske iz­ve­šta­je agen­ci­ja pod­no­si zah­tev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka. 

I iz­ve­šta­ji za 2018. po­ka­zu­ju da su jav­na sred­stva (no­vac iz re­pu­blič­kog, po­kra­jin­skog i lo­kal­nih bu­dže­ta) glav­ni iz­vor pri­ho­da po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u Sr­bi­ji. Ta­ko su na­pred­nja­ci iz jav­nih iz­vo­ra do­bi­li oko 428 mi­li­o­na di­na­ra, dok su od pri­lo­ga 1.440 fi­zič­kih li­ca pri­ho­do­va­li bli­zu 55 mi­li­o­na. So­ci­ja­li­sti su od fi­zič­kih li­ca do­bi­li vi­še pri­lo­ga – nji­ma su 334 oso­be do­ni­ra­le ukup­no oko 83 mi­li­o­na, ali su iz jav­nih iz­vo­ra ipak do­bi­li vi­še – 118 mi­li­o­na di­na­ra.

U po­sma­tra­nih 12 pri­me­ra, da­tih u na­šim ta­be­la­ma, je­di­no je Gru­pa gra­đa­na „Be­o­grad od­lu­ču­je, lju­di po­be­đu­ju” Dra­ga­na Đi­la­sa (či­ja se glav­ni­na pri­ho­da i ras­ho­da od­no­si upra­vo na be­o­grad­ske iz­bo­re) ima­la vi­še pri­lo­ga od prav­nih li­ca, 58 mi­li­o­na di­na­ra. Od fi­zič­kih li­ca ova gru­pa gra­đa­na do­bi­la je bli­zu 24 mi­li­o­na, a iz jav­nih iz­vo­ra oko 16,5 mi­li­o­na di­na­ra. 

Pri­ho­de od čla­na­ri­ne ostva­ri­li su SNS (bli­zu 85 mi­li­o­na di­na­ra), PUPS (3,8 mi­li­o­na), SPS (2,4 mi­li­o­na), DS (oko 1,6 mi­li­o­na), SRS (192.000 di­na­ra), SDS (132.450 di­na­ra). So­ci­ja­li­sti, na­rav­no, ima­ju zna­tan pri­hod od imo­vi­ne, bli­zu 46 mi­li­o­na, ko­ji je u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu uve­ćan za oko 6,5 mi­li­o­na di­na­ra.

Ras­ho­di po­li­tič­kih su­bje­ka­ta raš­čla­nje­ni su na re­žij­ske i te­ku­će tro­ško­ve, tro­ško­ve re­klam­nog ma­te­ri­ja­la i pu­bli­ka­ci­ja, tro­ško­ve jav­nih do­ga­đa­ja, tro­ško­ve ogla­ša­va­nja, za­ra­de, tro­ško­ve struč­nog usa­vr­ša­va­nja i ospo­so­blja­va­nja, a sve što ne mo­že da se svr­sta u ove ka­te­go­ri­je uno­si se u sed­mu stav­ku, pod na­zi­vom „dru­gi tro­ško­vi”. Pod nju se če­sto pod­vo­di znat­na su­ma. Kod so­ci­ja­li­sta oni iz­no­se 97,5 mi­li­o­na di­na­ra, a od­no­se se na tro­ško­ve amor­ti­za­ci­je (40,5 mi­li­o­na), ras­ho­de ka­ma­ta (oko 16 mi­li­o­na), tro­ško­ve po­re­za i lo­kal­nih tak­sa (oko 10 mi­li­o­na), tro­ško­ve re­vi­zi­je, advo­kat­ske i ra­ču­no­vod­stve­ne uslu­ge, re­pre­zen­ta­ci­ju i ugo­sti­telj­ske uslu­ge, ove­ru pot­pi­sa, sud­ske tro­ško­ve, tak­se, pret­pla­te na ča­so­pi­se i pu­bli­ka­ci­je...

U ovoj ka­te­go­ri­ji su tro­ško­vi SNS-a u iz­no­su od pri­bli­žno 118 mi­li­o­na i od­no­se se na pla­ća­nje jav­nih be­le­žni­ka, put­ne tro­ško­ve, go­ri­vo, utro­še­ni gas, tro­ško­ve pre­vo­za, te­ku­ćeg i in­ve­sti­ci­o­nog odr­ža­va­nja i slič­no, a naj­vi­še na na­kna­du fi­zič­kim li­ci­ma po osno­vu za­ku­pa po­slov­nog pro­sto­ra (22,6 mi­li­o­na) i tro­ško­ve mar­ke­tin­škog is­tra­ži­va­nja (73,5 mi­li­o­na di­na­ra).

Partijama i dalje najviše novca stiže iz budžeta

IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak