Beba petnaesta žrtva malih boginja

Politika 14.04.2018 23:56
Beba petnaesta žrtva malih boginja


Je­da­na­e­sto­me­seč­na de­voj­či­ca pre­mi­nu­la je u Kli­nič­kom cen­tru u Ni­šu usled kom­pli­ka­ci­ja iza­zva­nih ma­lim bo­gi­nja­ma, po­tvr­dio je za Be­tu na­čel­nik in­ten­ziv­ne ne­ge na Deč­joj in­ter­noj kli­ni­ci De­jan Mi­lo­je­vić.On je ka­zao da je de­te ro­dom iz Do­ljev­ca pri­mlje­no na bol­nič­ko le­če­nje 6. apri­la, a da je pre­mi­nu­lo 11. apri­la u ve­čer­njim sa­ti­ma.

„Be­ba je ima­la pr­o­blem s plu­ći­ma i di­sa­njem i sta­vlje­na je na re­spi­ra­tor, ali je sr­ce ja­ko lo­še od­re­a­go­va­lo. Ima­la je za­stoj u ra­du sr­ca na ko­ji ni­šta ni­je mo­glo da uti­če”, re­kao je Mi­lo­je­vić. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, pre ne­go što je obo­le­la od bo­gi­nja de­voj­či­ca je bi­la zdra­vo de­te, bez hr­o­nič­nih bo­le­sti.

„Pri­mlje­na je u re­la­tiv­no do­brom sta­nju, ali se nje­no sta­nje po­gor­ša­lo na dan-dva pre smr­ti. Te­lo smo po­sla­li na ob­duk­ci­ju, a po kli­nič­koj sli­ci naj­ve­ro­vat­ni­je se ra­di o in­fek­ci­ji sr­ča­nog mi­ši­ća”, iz­ja­vio je Mi­lo­je­vić.

On je re­kao da sa­da na in­ten­ziv­noj ne­zi Deč­je in­ter­ne kli­ni­ke ne­ma de­ce ži­vot­no ugro­že­ne ma­lim bo­gi­nja­ma, ali ima de­ce ko­ja se zbog te bo­le­sti le­če na ode­lje­nju.

Pre­mi­nu­la de­voj­či­ca je pe­ta žr­tva ma­lih bo­gi­nja u Ni­šu, a pet­na­e­sta u Sr­bi­ji. Pre­ma po­da­ci­ma In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje „Mi­lan Jo­va­no­vić Ba­tut”, od mor­bi­la je do­sad u na­šoj ze­mlji obo­le­lo 4.740 oso­ba.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak