Vučić: Vojna neutralnost – jedina politika

Politika 14.04.2018 23:54
Vučić: Vojna neutralnost – jedina politika


Sr­bi­ja je ma­la ze­mlja i ne tre­ba da se me­ša u igru ve­li­kih si­la, ali je svi­ma ja­sno šta gra­đa­ni Sr­bi­je ose­ća­ju, re­kao je pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić po­vo­dom na­pa­da SAD, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Fran­cu­ske na Si­ri­ju.On je za RTS uka­zao da „za sve nas ko­ji smo sta­ri­ji od 18, 19 go­di­na” va­zdu­šni uda­ri pred­sta­vlja­ju „bol­no pod­se­ća­nje na pe­ri­od kroz ko­ji smo pro­šli”.

Vu­čić je is­ta­kao i da su na­pa­di na Si­ri­ju po­ka­za­li da je po­li­ti­ka voj­ne ne­u­tral­no­sti je­di­na ko­ju mo­že­mo da vo­di­mo jer bi­ti na stra­ni ja­čeg ne mo­ra da zna­či da smo na stra­ni mo­ra­la i prav­de. Na­su­prot to­me, ka­ko je do­dao, po­li­ti­ka ko­ju je Sr­bi­ja usta­no­vi­la o voj­noj ne­u­tral­no­sti je ta­kva da raz­u­me­mo svo­je me­sto u sve­tu.

„Mi smo ma­la ze­mlja, broj­ča­no ma­li na­rod, mo­ra­mo sa svi­ma da raz­go­va­ra­mo i da po­ku­ša­mo da ima­mo part­ner­ski i, s kim je mo­gu­će, pri­ja­telj­ski od­nos, da ču­va­mo svo­ju ze­mlju i iz­be­ga­va­mo sva­ku mo­guć­nost za ova­kav sce­na­rio, ne sa­mo u na­šoj ze­mlji ne­go i u re­gi­o­nu”, re­kao je Vu­čić.

Pred­sed­nik Sr­bi­je je is­ta­kao i da uda­ri u Si­ri­ji po­ka­zu­ju da ži­vi­mo u sve­tu ko­ji je pro­žet stra­ho­vi­tim su­ko­bi­ma i da se zbog voj­nih i po­li­tič­kih in­te­re­sa za­čas mo­gu stvo­ri­ti kri­zna ža­ri­šta.

„Ta­kvu at­mos­fe­ru ni­smo ima­li od Dru­gog svet­skog ra­ta, iako me­ne mno­go vi­še pod­se­ća na at­mos­fe­ru pred Pr­vi svet­ski rat. Ne tvr­dim da će bi­lo šta od to­ga bi­ti jer su in­te­re­si i ra­zor­na moć svih stra­na uža­sno ve­li­ki. Na­še je da iz­vu­če­mo po­u­ke i ze­mlju po­zi­ci­o­ni­ra­mo na do­bar na­čin, da obez­be­di­mo si­gur­nost za na­še gra­đa­ne i na to­me ra­di­mo sva­kog da­na”, is­ta­kao je Vu­čić, do­da­ju­ći da „je­dan dan ra­to­va­nja mo­že da vas vra­ti de­se­ti­ne go­di­na una­zad”. Kao pri­mer on je na­veo da, iako Sr­bi­ja ima naj­ve­ći trend ra­sta u po­sled­njih 25 go­di­na, ne mo­že­mo da se vra­ti­mo na 1989. ka­da je u pi­ta­nju BDP.

„To po­ka­zu­je ko­li­ko smo go­di­na vra­će­ni una­zad, ne sa­mo svo­jom kri­vi­com, ali i ne­ra­zu­me­va­njem svet­skih pri­li­ka i sve­ga što se oko nas de­ša­va. Či­ni mi se da lju­di da­nas mno­go bo­lje raz­u­me­ju mo­je re­či, ko­je su mo­gli da ču­ju i od kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel, a to su – mir i sta­bil­nost go­to­vo po sva­ku ce­nu”, po­ru­čio je pred­sed­nik. Na pi­ta­nje ka­ko će na­pa­di uti­ca­ti na pa­žnju SAD i Evro­pe na re­gi­on, Vu­čić je ci­ti­rao re­či bu­gar­skog pre­mi­je­ra Boj­ka Bo­ri­so­va.

„Ima­te pet me­sta, jed­no je Ju­žna Ko­re­ja, jed­no Si­ri­ja, za­tim od­no­si Grč­ke i Tur­ske, a po­sled­nja dva na Bal­ka­nu”, re­kao je pred­sed­nik Sr­bi­je.

Upi­tan da li ak­ci­je u Si­ri­ji mo­gu da de­lu­ju de­sta­bi­li­zu­ju­će na naš re­gi­on, Vu­čić je od­go­vo­rio da to ne sma­tra mo­gu­ćim i is­ta­kao da je za nas va­žno da smo raz­u­me­li ko­li­ko ra­za­ra­ju­će mo­gu bi­ti po­sle­di­ce bi­lo ka­kvog su­ko­ba.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak