Upoznajte Kupinovo, najlepše selo Srema

Press 01.03.2018 15:20
Upoznajte Kupinovo, najlepše selo Srema


Selo Kupinovo nalazi se u južnom, tzv. Donjem Sremu. Ono je najjužnije naselje u Sremskom okrugu , i u celoj Vojvodini uopšte. U blizini je velikih gradskih centara , od Beograda je Kupinovo udaljeno svega 45 km, a od Novog Sada oko 90 km.Od Beograda se može doći i vodenim putem, s obzirom da se Kupinovo nalazi na levoj obali Save, oko 60 km uzvodno od ušća u Dunav.

Kupinovo se nalazi u opstini Pecinci i prema poslednjem popisu  imalo je 1866 stanovnika. Prosečna starost stanovništva iznosi 39,7 godina (38,1 kod muškaraca i 41,2 kod žena).

U naselju ima 668 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,06. Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima, a u poslednja tri popisa, primećen je porast u broju stanovnika. Kupinovo spada u veća naselja u opštini Pećinci, i po broju stanovnika i po površini atara., od čega je više od polovine pod šumom. Od radno aktivnog stanovništva većina se bavi poljoprivredom, a znatan broj je našao zaposlenje u Beogradu, kao najbližem i najvećem gradskom centru. Naselje se razvilo između Obedske bare na severo zapadu i Save na jugoistoku, odnosno na istočnoj periferiji nekadašnjeg grada. Tako  da se crkva Sv. Luke nalazi na periferiji naselja a ne u centru kao kod većine vojvođnskih sela.

Pošto je Kupinovo na kontaktu aluvijalne ravni i niže lesne terase uokvireno je nasipima. Dakle, na novu lokaciju naselja presudno je imala uticaj promena nastala u rečnom  toku. Selo je smešteno u jugoistočnom delu svog atara i zahvata površinu od 124 hektara. U fizionomskom pogledu naselje ima trouglast oblik. Strogi centar sela se nije oformio, već se zgrade javno uslužnih delatnosti nižu duž glavne ulice. Naselje ima mesnu zajednicu, mesnu kancelariju, ambulantu, osmogodišnju školu, policijsku stanicu itd. Selo je elektrificirano sredinom prošlog veka a od 1970. godine ima javni vodovod. Danas je mrežom mobilne telefonije ovo područje pokriveno a skoro svako domaćinstvo ima telefonski priključak. Na teritoriji svog atara, Kupinovo ima nekoliko termalnih izvora koji su nastali bušenjima u potrazi za naftom. Jedan takav arteški bunar nalazi se u okviru spomen česme palim borcima tokom Drugog svetskog rata a koji je smešten na raskrsnici puta Pećinci – Progar. Temperatura vode ovog izvora kreće se oko 30ºC, a sadrži primese sumpora i joda. Ostali termalni izvori su zatrpani a smatra se da temperatura njihove vode dostiže i 75ºC. U saobraćajnom pogledu, Kupinovo je dobro povezano sa Beogradom i Pećincima asfaltnim putevima. Saobraćaj između dve obale Save se odvija posredstvom skele koja povezuje naselja Kupinovo i Skela.

Danas, Kupinovo predstavlja demografski, kulturnoistorijski i turistički centar južnog dela opštine i u njegovoj funkcionalnoj sferi se nalaze sela Obrež i Ašanja. Prema prostornom planu, njegov turistički razvoj je kompatibilan sa industrijskim razvojem opštine. U kojoj meri će se razviti njegova sportsko-rekreativna, kulturno- istorijska i turistička funkcija zavisi od domišljatosti meštana, jer prirodne i istorijske potencijale ima u dovoljnoj meri. Trenutno, nažalost, ove funkcije se tek naziru, ali to je pokazatelj da je Kupinovo na dobrom putu socioekonomskog razvoja.

Crkva svetog Luke

Skromna arhitektonska celina crkve Sv. Luke, koju je sredinom: XIV veka podigao despot Đurđe Branković, prevashodno je značajna zbog svoje istorijsko-dokumentarne vrednosti. Kupinovski hram pominje se 1486. ​​i 1502. kao grobna crkva sremskih despota Stefana i Jovana Brankovića. Razrušena i zapustela 1502. posle turskog osvajanja Srema, dvaput je obnavljana, početkom XVIII i krajem XIX veka. Istraživanjem građevinskog korpusa utvrđeno je da nije pretrpela velike izmene tokom svoga postojanja. Jednobrodna crkva masivnih zidova, podignutih od kamena i opeke, danas je u celini pokrivena ravnom drvenom tavanicom. Duboka oltarska apsida u širini broda ima polukružni oblik, a naos je od priprate odvojen niskom zidanom trojnom arkadom. Bogato rezbaren barokni ikonostas, nastao pre 1780. u celini zatvara prostor između naosa i oltara. Oslikan je 1729. u baroknom maniru, rokajne palete, a prema novijim analogijama delo je Jakova Orfelina. Radovi na tekućem održavanju i delimičnoj obnovi građevinskog korpusa vršeni su od 1952, a arheološka istraživanja 1994, kada je crkva arhitektonski snimljena i sačinjen popis slikarskih radova.

download (1)                     24941873

Obedska bara

Obedska bara nalazi se u jugoistočnom Sremu između naselja Kupinovo, Obrež, Grabovci i reke Save, svega 40km zapadno od Beograda. Uže područje Obedske bare čini korito takozvana „Potkovica“ i viši deo terena kupinske grede takozvano „Kopito“. Specijalni rezervat prirode Obedska bara se prostire na površini od 9820 hektara, a zaštitna zona na 19 611 hektara. Korito Obedske bare je ostatak napuštenog korita Save, čiji glavni tok sada teče južnije. Još pre 6000 godina ovde je proticala preteča reke Save, a pre 4500 godina njen sporedni tok, da bi se pre 2000 godina formirala mrtvaja, od koje je nastala močvarakakvu poznajemo. Mit i legenda, poznata je širom sveta još od sredine XIX veka, od kada se o njoj ispredaju priče kao „raju“ za ptice.

1505_galerija_0031297863976-obbara1

 Nekada čuveni ornitološki rezervat, a danas specijalni rezervat prirode, ovaj prostrani močvarno-šumski kompleks nalazi se uz reku Savu u južnom Sremu (Vojvodina, Srbija). Najveću vrednost područja čini autentičan splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma sa izuzetno bogatim diverzitetom ekosistema i vrsta, posebno onih ugroženih. Obedska bara je jedno od retkih još očuvanih plavnih ritskih područja sa specifičnostima kao što su stoletne mešovite šume hrasta lužnjaka, kolonije ptica močvarica i brojne prirodne retkosti. Bara je ostatak meandra starog korita reke Save čiji glavni tok danas teče južnije. Njeno korito, na čijem su obodu sela Obrež i Kupinovo, se zbog svog oblika naziva „Potkovica“. Viši, kopneni deo, ispresecan vodenim depresijama i staništima starih hrastovih šuma naziva se „Kupinske grede“. Obedska bara je poznata zbog raznovrsnih močvarnih i šumskih staništa, brojnih vrsta sisara, riba, vodozemaca, gmizavaca, insekata i izuzetnog bogatstva flore, ihtiofaune i posebno ornitofaune. Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti, Obedska bara se nalazi na listi vlažnih područja Ramsarske konvencije od 1977. godine kao prvo u našoj zemlji, a proglašena je 1989. godine i za međunarodno značajno stanište ptica (IBA). Postoji kružno edukativna staza dužine 7 km, zatim staza uz obalu “Obedske bare” dužine oko 5 km, više monitoring osmatračnica (4), ostrvo ptica, vodena ogledala (4) postavljeni smerokazi i informativne table, nadstrešnice, čamci za razgledanje, sportski i rekreativni ribolov. U toku je kupovina većeg plovila (katamaran), kapaciteta 25 osoba za vožnju i razgledanje Bare. Na ulazu u Rezervat su prisutna dva vodiča za prihvat posetilaca. Kružna edukativna staza (KES) dužine oko 7 km, sa 3 nadstrešnice, stolovima i klupama, locirana je u srcu Rezervata. Mogu se posmatrati barska staništa sa pticama močvaricama, stare šumske sastojine, posebno hrasta lužnjaka, retke i lekovite biljne vrste. Druga edukativna staza, pozicionirana na rubu bare, polazi od “Kule Obed”, preko mostića (u izgradnji) i prolazi pored monitoring osmatračnice “Matijevica” sa koje mogu da se posmatraju kolonije čaplji pa sve do druge monitoring osmatračnice “Spomenik”. Staza celom dužinom prolazi kroz šumu starih stabala hrasta lužnjaka i bele topole i služi za šetnju i posmatranje Bare sa raznovrsnim biljnim i životinjskim  svetom, posebno pticama. Zatim, u “Potkovici” bare postoje “vodena ogledala” i “ostrvo ptica”, čiji cilj izgradnje je poboljšanje dopunske ishrane ptica močvarica i njihovo zadržavanje na ovim prostorima. U neposrednoj blizini su kulturno-istorijski spomenici: Tvrđava”Kupinik”, Crkva Majke Angeline i Crkva Svetog Luke. Ključne vrste su: orao belorepan, crna roda, bela čaplja, dabar i sl. Od biljnih vrsta tu se nalaze retke vrste: beli i žuti lokvanj, iđirot, testerica, barska perunika i druge vrste.IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak