Sve gori status Srba u Crnoj Gori

Politika 13.02.2018 11:10
Sve gori status Srba u Crnoj Gori


Po­red broj­nih raz­go­vo­ra pred­stav­ni­ka srp­skog na­ro­da iz Cr­ne Go­re sa zva­nič­ni­ci­ma Be­o­gra­da, pre sve­ga pred­sed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem, sta­tus Sr­ba u ovoj dr­ža­vi iz da­na u dan sve je ne­za­vid­ni­ji upr­kos obe­ća­nji­ma sa zva­nič­nih adre­sa da će svi na­ro­di uži­va­ti u istim pra­vi­ma i slo­bo­da­ma.Srp­ski na­ci­o­nal­ni sa­vjet (SNS), ko zna ko­ji put, za­tra­žio je u otvo­re­nom pi­smu od cr­no­gor­skog om­bud­sma­na Šuć­ka Ba­ko­vi­ća da po­no­vo zah­te­va iz­ja­šnje­nje od Skup­šti­ne, Vla­de Cr­ne Go­re i Vr­hov­nog su­da Cr­ne Go­re o to­me šta su pred­u­ze­li po­vo­dom nje­go­vog zah­te­va za obez­be­đi­va­nje ustav­ne rav­no­prav­no­sti Sr­bi­ma u svim seg­men­ti­ma dru­štva u Cr­noj Go­ri.

U gra­đan­skoj Cr­noj Go­ri srp­ski na­rod je tre­ti­ran kao ma­njin­ski na­rod, iako zva­nič­ni po­pis sta­nov­ni­štva po­ka­zu­je da u Cr­noj Go­ri ne­ma ve­ćin­skog na­ro­da.

Sr­bi u Cr­noj Go­ri ne mo­gu ko­ri­sti­ti ni ono što je pred­vi­đe­no za naj­ma­nje ma­njin­ske na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce, ko­je u svim seg­men­ti­ma dru­štve­nog i po­li­tič­kog ži­vo­ta ima­ju da­le­ko ve­ći uti­caj.  

„Dra­sti­čan slu­čaj dis­kri­mi­na­ci­je i kr­še­nja rav­no­prav­no­sti po­ka­zu­je či­nje­ni­ca da na­ci­o­nal­ni sa­vet srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri, ko­ji pred­sta­vlja sko­ro 30 od­sto ukup­nog sta­nov­ni­štva, za funk­ci­o­ni­sa­nje i re­a­li­za­ci­ju pro­je­ka­ta na za­šti­ti iden­ti­te­ta do­bi­ja isto ono­li­ko sred­sta­va ko­li­ko i na­ci­o­nal­ni sa­ve­ti ko­ji pred­sta­vlja­ju je­dan ili is­pod jed­nog pro­cen­ta sta­nov­ni­štva Cr­ne Go­re”, na­vo­di Vuk­sa­no­vić u otvo­re­nom pi­smu Ba­ko­vi­ću. „Svim dru­gim ma­njin­skim na­ci­o­nal­nim za­jed­ni­ca­ma omo­gu­će­no je pra­vo ko­ri­šće­nja afir­ma­tiv­ne za­stu­plje­no­sti u par­la­men­tu Cr­ne Go­re, osim Sr­bi­ma. Sve na­ci­o­nal­ne in­sti­tu­ci­je fi­nan­si­ra­ju se iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re i pre­ko dr­žav­nih mi­ni­star­sta­va, gde je pri­stup srp­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i po­je­din­ci­ma pot­pu­no one­mo­gu­ćen.”

Vuk­sa­no­vić do­da­je da pred­stav­ni­ka srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri „ne­ma nig­de u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, od me­sne za­jed­ni­ce do di­plo­ma­ti­je”.

Uza­lud je Ba­ko­vić od zva­nič­nih in­sti­tu­ci­ja kra­jem ju­na pro­šle go­di­ne tra­žio iz­ja­šnja­va­nje zbog kr­še­nja Usta­vom ga­ran­to­va­ne rav­no­prav­no­sti ći­ri­lič­nog pi­sma na če­mu je in­si­sti­rao SNS.

Od na­ve­de­nih in­sti­tu­ci­ja Ba­ko­vić je zah­te­vao i da se uči­ne do­stup­nim i na ći­ri­lič­nom pi­smu „zna­čaj­ni­ji za­ko­ni, pod­za­kon­ski ak­ti, te sta­tu­ti, od­lu­ke i dru­gi op­šti ak­ti, kao i jav­ne is­pra­ve i dru­ge is­pra­ve ko­je su od in­te­re­sa za ostva­ri­va­nje za­ko­nom utvr­đe­nih pra­va gra­đa­na”, kao i da se na ći­ri­lič­nom pi­smu is­pi­šu „na­zi­vi dr­žav­nih, jav­nih or­ga­na, in­sti­tu­ci­ja, usta­no­va, slu­žbi, kao i na­zi­vi na­se­lja, uli­ca, tr­go­va i dru­gih to­po­graf­skih ozna­ka”.

Od­go­vor na ove zah­te­ve Ba­ko­vić još uvek če­ka.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak