Benzin i dizel sve skuplji

Politika 12.02.2018 08:35
Benzin i dizel sve skuplji


Razlog poskupljenja goriva – skok cene sirove nafte s 45 na 70 dolara za barel. – Novo povećanje cene od oko dva dinara moguće zbog više akcizeDi­zel go­ri­vo po­sku­pe­lo je na pum­pa­ma od no­ve go­di­ne 3,5 a ben­zin 1,5 di­na­ra po li­tri, što je bi­lo i oče­ki­va­no ako se zna da je ce­na naf­ta na svet­skoj ber­zi za po­sled­njih po­la go­di­ne sko­či­la sa 45 na čak 70 do­la­ra za ba­rel. Ben­zin se sa­da to­či u pro­se­ku po ce­ni od 145,2 a di­zel za 154,2 di­na­ra

– Od pre ne­ko­li­ko da­na si­tu­a­ci­ja je po­če­la da se me­nja pa ce­na ba­re­la naf­te pa­da. U subotu je ko­šta­la oko 65 do­la­ra, pa ako se ovaj trend na­sta­vi i na­red­nih da­na, re­al­no je oče­ki­va­ti da će go­ri­vo po­jef­ti­ni kod nas – ka­že To­mi­slav Mi­ćo­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Udru­že­nja naft­nih kom­pa­ni­ja Sr­bi­je.

Ono što bi iz­u­zet­no mo­glo da do­ve­de do no­vog po­sku­plje­nja go­ri­va je po­ve­ća­nja ak­ci­za, bu­du­ći da se ona sva­ke go­di­ne u ovo vre­me uskla­đu­je s ra­stom po­tro­šač­kih ce­na u pret­hod­noj go­di­ni.

– Ak­ci­za bi mo­gla da bu­de ve­ća oko tri od­sto. Uko­li­ko bi, da­kle, vla­da do­ne­la od­lu­ku o po­ve­ća­nju ak­ci­za na de­ri­va­te, oni bi po­sku­pe­li oko dva di­na­ra s PDV-om. Na­rav­no, to ne zna­či da go­ri­vo mo­ra zbog to­ga da po­sku­pi i na pum­pa­ma. Ne mo­ra. Pro­šle go­di­ne je ak­ci­za po­ve­ća­na, ali go­ri­vo zbog to­ga na pum­pa­ma ni­je po­sku­pe­lo – naglašava Mi­ćo­vić.

Pre no­ve go­di­ne go­ri­vo je po­sku­pe­lo i u BiH i sa­da se pro­da­je iz­nad jed­nog evra, što du­go ni­je bi­lo. Pre­ra­ču­na­to, ben­zin ko­šta 125,6 di­na­ra, a di­zel 123,2 di­na­ra zbog po­ve­ća­nih dr­žav­nih za­hva­ta­nja. Go­ri­vo je od pre ne­ki dan sku­plje i u Cr­noj Go­ri zbog po­ve­ća­nja PDV-a – sa 19 sko­či­lo je na 21 od­sto. 

– Me­đu­tim, čak i s ovim po­ve­ća­njem, ce­ne u kom­ši­lu­ku su ni­že od srp­skih. Raz­log je što su na­ša za­hva­ta­nja i da­lje mno­go vi­ša od osta­lih. Te­ško je pret­po­sta­vi­ti da­lje kre­ta­nje ce­na si­ro­ve naf­te. Ka­ko sa­da stva­ri sto­je pro­ce­ne su da bi u ovoj go­di­ni, u ko­ju smo ušli s ce­nom od 66 do­la­ra, pro­seč­na go­di­šnja ce­na ba­re­la naf­te ti­pa „brent” (ko­ja se pre­ra­đu­je kod nas) mo­gla bi­ti iz­me­đu 52 i 57 do­la­ra – predviđa Mi­ćo­vić. 

Či­ni se da ne­ma ozbilj­ni­jih na­go­ve­šta­ja da se mo­gu oče­ki­va­ti na­gle i ve­li­ke pro­me­ne ce­na. Re­al­no je da će di­ja­gram pro­me­ne ce­na naf­te u 2018. bi­ti od­raz u ogle­da­lu 2017. To zna­či da će se u pr­vim me­se­ci­ma naf­ta pro­da­va­ti po naj­vi­šim ce­na­ma u go­di­ni, na­kon če­ga bi, uz broj­ne ma­nje osci­la­ci­je do sre­di­ne go­di­ne „brent” la­ga­no skli­znuo do ni­voa od 50 do­la­ra za ba­rel, za­klju­ču­je naš sa­go­vor­nik.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak