Vi­so­ka ce­na ne­mač­ke sta­bil­no­sti

Politika, Nenad Radičević 30.11.2017 12:48
Vi­so­ka ce­na ne­mač­ke sta­bil­no­sti


I dok bi SPD Mar­ti­na Šul­ca mo­gao da sno­si po­sle­di­ce bez ob­zi­ra na to šta će od­lu­či­ti o po­li­tič­kom bra­ku sa Mer­ke­lo­vom – i njen blok CDU–CSU pla­ši se ce­ne ko­ju bi mo­rao da pla­ti za op­sta­nak ve­li­ke ko­a­li­ci­jePo­sle Dru­gog svet­skog ra­ta, ra­za­ra­nja i hi­pe­rin­fla­ci­je, za ve­ći­nu Ne­ma­ca već de­ce­ni­ja­ma je sta­bil­nost bez­ma­lo sve­ta reč. Upra­vo ta či­nje­ni­ca do­brim de­lom je do­ve­la do to­ga da se So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja (SPD) Mar­ti­na Šul­ca pre­do­mi­sli i ipak otvo­ri vra­ta za pre­go­vo­re sa de­mo­hri­šćan­skom blo­kom (CDU–CSU) An­ge­le Mer­kel i ti­me naj­ve­ro­vat­ni­je spa­se Ne­mač­ku od oče­ki­va­ne po­li­tič­ke ne­sta­bil­no­sti ko­ju bi, bar pre­ma ne­mač­kim me­ri­li­ma, do­ne­li po­nov­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri. Upr­kos to­me, i u SPD-u i unu­tar CDU–CSU već se raz­ma­tra pi­ta­nje ko­li­ku će ce­nu mo­ra­ti da pla­te za­rad no­ve ve­li­ke ko­a­li­ci­je i op­stan­ka Mer­ke­lo­ve na vla­sti.

Šulc je bio spre­man da se dr­ži od­lu­ke da SPD osta­ne u opo­zi­ci­ji, pa i po ce­nu no­vih iz­bo­ra, ali na pro­me­nu mi­šlje­nja ga je na­te­rao lič­no par­tij­ski ko­le­ga i pred­sed­nik Ne­mač­ke Frank Val­ter Štajn­ma­jer, ko­ji je sma­trao da će pro­past pre­go­vo­ra CDU–CSU sa li­be­ra­li­ma i Ze­le­ni­ma i no­vi iz­bo­ri sa­mo do­ve­sti do ra­sta po­pu­lar­no­sti de­sni­ča­ra iz Al­ter­na­ti­ve za Ne­mač­ku (AfD), ko­ji po­dr­šku osva­ja­ju an­ti­i­mi­grant­skom ali i an­ti­si­stem­skom re­to­ri­kom.

Pri­ti­sak na Šul­ca je pro­te­klih da­na to­li­ko na­ra­stao da je on bio pri­nu­đen da pro­šlog pet­ka ka­že da se, po­sle pred­sed­ni­ko­vog „dra­ma­tič­nog ape­la”, on ne­će pro­ti­vi­ti raz­go­vo­ri­ma o iz­la­sku iz tre­nut­ne te­ške si­tu­a­ci­je.

Šul­co­vo za­zi­ra­nje od ula­ska u vla­du plod je či­nje­ni­ce da je SPD za nje­go­va vak­ta na iz­bo­ri­ma ostva­rio naj­go­ri re­zul­tat u svo­joj isto­ri­ji i da su svi is­prav­no pro­ce­ni­li da će bo­rav­kom u opo­zi­ci­ji us­pe­ti da ustro­je svo­je re­do­ve i vra­te se ja­sni­joj le­vo ori­jen­ti­sa­noj po­li­ti­ci ko­ja bi mo­gla po­no­vo da pri­vu­če vi­še bi­ra­ča. Iako je svi­ma ja­sno da je upra­vo kan­ce­lar­kin stil vla­da­nja i po­me­ra­nje po­li­ti­ke CDU vi­še ka cen­tru uti­cao da SPD iz­gu­bi svoj iden­ti­tet pa sa­mim tim i bi­ra­če, Šulc ni­je smeo da od­bi­je raz­go­vo­re sa Mer­ke­lo­vom. Da je to uči­nio, ri­zi­ko­vao bi da nje­ga i SPD op­tu­že da pro­du­ža­va­ju po­li­tič­ku kri­zu pa da na no­vim iz­bo­ri­ma osvo­je još ma­nje gla­so­va.

I dok bi SPD u oba slu­ča­ja mo­gao da pla­ti po­li­tič­ku ce­nu, i u CDU i CSU pla­še se ce­ne ko­ju bi mo­ra­li da pla­te za op­sta­nak ve­li­ke ko­a­li­ci­je. Na­kon pre­kju­če­ra­šnjeg sa­stan­ka, vrh CDU je po­dr­žao for­mi­ra­nje ve­li­ke ko­a­li­ci­je, pri če­mu je de­mo­hri­šćan­ski pre­mi­jer po­kra­ji­ne Šle­zvig Hol­štajn Da­ni­jel Gin­ter is­ta­kao da oni „ima­ju čvr­stu na­me­ru da for­mi­ra­ju efi­ka­snu vla­du”.

„Čvr­sto ve­ru­je­mo da to ne­će do­ći od ne­ke ma­njin­ske vla­de, već od ali­jan­se za­sno­va­ne na par­la­men­tar­noj ve­ći­ni. To je ve­li­ka ko­a­li­ci­ja”, re­kao je on.

Pre to­ga se i vo­đa ba­var­skog CSU Horst Ze­ho­fer u raz­go­vo­ru za ne­delj­no iz­da­nje ta­blo­i­da „Bild” ta­ko­đe za­lo­žio za već po­sto­je­ću ko­a­li­ci­ju.

„Ali­jan­sa kon­zer­va­ti­va­ca i SPD-a naj­bo­lja je op­ci­ja za Ne­mač­ku, u sva­kom slu­ča­ju bo­lja od ko­a­li­ci­je li­be­ra­la i Ze­le­nih, no­vih iz­bo­ra ili ma­njin­ske vla­de”, re­kao je Ze­ho­fer, ko­ji je pri to­me upo­zo­rio SPD da ne do­la­zi za pre­go­va­rač­ki sto ta­ko što će po­ku­ša­ti da dik­ti­ra uslo­ve. „Mo­gu sa­mo da po­sa­ve­tu­jem SPD da ne ula­ze u raz­go­vo­re sa kon­zer­va­tiv­ci­ma sa pre­te­ra­nim zah­te­vi­ma, već da osta­nu re­a­li­stič­ni. Ne­će bi­ti ve­li­ke ko­a­li­ci­je po sva­ku ce­nu.”

Omla­di­na CDU pro­te­klog vi­ken­da je čak zah­te­va­la da ko­a­li­ci­ja bu­de sa­sta­vlje­na do Bo­ži­ća, to jest za ma­nje od me­sec da­na, a da u su­prot­nom pre­go­vo­ri bu­du „sa­gle­da­ni kao pro­pa­li” i da se Mer­ke­lo­va okre­ne ma­njin­skoj vla­di. Osim to­ga, oni su is­ta­kli da do­go­vor ne bi smeo da bu­de na­pra­vljen po ce­nu su­štin­skih kon­zer­va­tiv­nih pi­ta­nja, uklju­ču­ju­ći mi­gra­ci­o­nu i bu­džet­sku po­li­ti­ku. Na­su­prot to­me, omla­di­na SPD-a po­zva­la je vo­đe svo­je par­ti­je da se „iz opo­zi­ci­je okre­nu istin­skoj al­ter­na­ti­vi za na­pred­nu, so­li­dar­nu i le­vi­čar­sku po­li­ti­ku” pre ne­go ka no­voj ve­li­koj ko­a­li­ci­ji.

Omla­din­ci obe stran­ke oči­gled­no po­ku­ša­va­ju da po­dig­nu ulog svo­jih stra­na­ka u pre­go­vo­ri­ma. Ipak, da će Mer­ke­lo­va mo­ra­ti da pla­ti ce­nu za po­dr­šku SPD-a ja­sno je i iz in­ter­vjua po­je­di­nih funk­ci­o­ne­ra SPD-a ko­ji su već is­ta­kli broj­ne uslo­ve za ula­zak u vla­du, me­đu ko­ji­ma su pro­me­ne u si­ste­mu zdrav­stve­nog i pen­zi­o­nog osi­gu­ra­nja, obim­ni­ja ula­ga­nja u obra­zo­va­nje i iz­grad­nju sta­no­va pri­stu­pač­nih za si­ro­ma­šni­je. Sve to, sma­tra­ju eko­no­mi­sti, do­ve­šće do znat­no ve­će jav­ne po­tro­šnje. Osim to­ga, još jed­na tač­ka spo­ti­ca­nja mo­glo bi da bu­de i pi­ta­nje ogra­ni­ča­va­nje bro­ja tra­ži­la­ca azi­la ko­je će Ne­mač­ka go­di­šnje pri­ma­ti. Za­rad po­dr­ške se­strin­ske CSU, Mer­ke­lo­va je ne­dav­no ne­ra­do pri­hva­ti­la da se za­la­že da go­di­šnje pri­ma naj­vi­še 200.000 iz­be­gli­ca, ali je za SPD ta­kvo ogra­ni­če­nje za­sad ne­pri­hva­tlji­vo.

I dok će se pr­vi raz­go­vo­ri vo­đa CDU, CSU i SPD odr­ža­ti u če­tvr­tak, pot­pred­sed­nik SPD-a Tor­sten Še­fer Gim­bel is­ti­če da SPD ne­će do­no­si­ti od­lu­ku o po­nov­nom ula­sku u ve­li­ku ko­a­li­ci­ju pre kon­gre­sa stran­ke ko­ji će se odr­ža­ti od 7. do 9. de­cem­bra. S dru­ge stra­ne, de­mo­hri­šćan­ski pre­mi­jer po­kra­ji­ne He­sen Fol­ker Bu­vi­je is­ti­če da „sa 20 od­sto (gla­so­va ko­je je osvo­jio SPD) ne mo­že se po­sta­vi­ti 100 od­sto zah­te­va”.

Me­đu­tim, ko­men­ta­tor i ured­nik u min­hen­skom „Zi­doj­če caj­tun­gu” He­ri­bert Prantl is­ti­če da SPD ne mo­ra da se pla­ši da će ih Mer­ke­lo­va i u svo­joj če­tvr­toj vla­di „sa­mle­ti”, is­ti­ču­ći da će to bi­ti sa­mo tran­zi­ci­o­na vla­da.

„Ovo će bi­ti po­sled­nja vla­da An­ge­le Mer­kel. Nje­no vre­me je do­šlo do kra­ja, kao i nje­na sna­ga”, is­ti­če Prantl, do­da­ju­ći da se u CDU već vo­de in­tri­ge o na­sled­ni­ku, baš kao što tre­su i CSU. „Mlin Mer­ke­lo­ve vi­še ne me­lje.”


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak