Akcionarski bukvar

Politika 11.02.2008 03:58
Akcionarski bukvar


Budući akcionari sadašnjih javnih preduzeća, kojih će kako se procenjuje biti oko četiri miliona, trebalo bi da znaju da je akcija hartija od vrednosti koja označava vlasnički udeo u firmi emitentu i donosi određena prava i obaveze. Dakle, onaj ko poseduje akcije nekog preduzeća (akcionar) suvlasnik je tog preduzeća i pripadaju mu sva prava koja ima vlasnik neke kompanije: pravo na upravljanje (posredstvom skupštine akcionara); pravo na srazmeran deo profita, pravo na slobodno raspolaganje akcijskim kapitalom, pravo na deo likvidacione mase nakon izmirenja obaveza kompanije u slučaju likvidacije.S druge strane, obaveza akcionara je da savesno upravlja kompanijom (učestvuje na skupštini akcionara i glasa za odluke u korist firme), podseća Beogradska berza. Akcije se ne izdaju u fizičkom obliku, pa se tako ni besplatne akcije javnih preduzeća, za koje se građani upravo upisuju, neće deliti „na ruke”. One se vode kao elektronski zapis na vlasničkim računima hartija od vrednosti u Centralnom registru, koji glase na ime akcionara. 

Nakon završenog postupka prijavljivanja građana koji žele da dobiju besplatne akcije, a koji traje do 31. jula 2008. godine, uslediće provera da li svi prijavljeni građani ispunjavaju uslove za sticanje prava na besplatne akcije. Nakon provere utvrđuje se konačan broj i spisak građana koji će dobiti akcije. Svaki građanin će dobiti obaveštenje na kućnu adresu o tome da je uvršten u spisak za dodelu besplatnih akcija. Nakon toga, uslediće proces podele akcija svakog od preduzeća građanima, o čemu će takođe dobiti obaveštenja (na primer, koliko akcija preduzeća je dodeljeno građaninu). Kada se građanima dodele akcije preduzeća, one se istovremeno upisuju u Centralni registar na vlasnički račun hartija od vrednosti za svakog građanina pojedinačno. Nakon prijave za besplatne akcije – što treba da uradi građanin, sve ostalo što je navedeno obavljaće državne institucije, a građani će dobijati obaveštenja na kućnu adresu. Otvaranje vlasničkih računa u Centralnom registru za građane će biti besplatno. 

U trenutku prenosa akcija na vlasnički račun hartija od vrednosti, građanin postaje zakonski vlasnik akcija i time akcionar preduzeća čije akcije je dobio. Pošto su akcije imovina, one se kao i svaki drugi imetak mogu i otuđiti (prodajom, poklonom).
Akcije se mogu prodavati i kupovati samo na berzi koja je organizovano tržište hartija od vrednosti, na kojem se utvrđuje tržišna vrednost i cena u odnosu ponude i tražnje.
Prema planiranim aktivnostima Vlade Republike Srbije i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, početak trgovanja akcijama iz besplatne podele očekuje se počev od prve polovine 2009. godine. 

Građani ne mogu direktno trgovati na berzi, već da bi mogli da prodaju i da kupe akcije – prethodno se moraju obratiti brokeru i dati mu ovlašćenje za zastupanje. Brokersko-dilerska društva su pravna lica koja poseduju dozvolu za rad od nadležnih institucija i imaju status člana berze.
Spisak brokersko-dilerskih društava, članova Beogradske berze nalazi se na Info-pultu Beogradske berze (hol zgrade SIV III) kao i na veb- stranici Beogradske berze www.belex.co.yu. S pomenutog spiska svaki građanin može odabrati svog brokera. 

Osnovna delatnost brokersko-dilerskog društva je trgovanje hartijama od vrednosti na berzi u ime i za račun klijenta (fizičkog ili pravnog lica), koji želi da proda i/ili kupi akcije.
Sa brokersko-dilerskim društvom se zaključuje Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, nakon čega klijent potpisuje nalog za trgovanje (prodaju ili kupovinu) akcijama u kojem se precizira koje i koliko akcija i po kojoj ceni broker treba da proda (ili kupi). Klijentov nalog broker iznosi na Beogradsku berzu unosom u elektronski sistem za trgovanje – BELEX. Da bi se nalog za prodaju akcija realizovao neophodno je da na kupovnoj strani postoji nalog koji će, po ceni akcije, moći da se „upari” s prodajnim nalogom i obrnuto. Kad se kupovni i prodajni nalog „upare” nastaje transakcija i time je kupoprodaja obavljena. O zaključenoj transakciji broker dobija obaveštenje od Berze i na osnovu toga obaveštava svog klijenta o uslovima realizacije njegovog naloga. Novac od prodaje akcija prenosi se na novčani račun klijenta koji je naznačen u nalogu i to u roku od tri radna dana od zaključenja transakcije. Prenos novca od prodatih akcija na račun klijenta obavlja Centralni registar istovremeno sa „skidanjem” broja prodatih akcija s klijentovog računa hartija od vrednosti i njihovim prenosom na račun kupca. 

Zakonom kojim je regulisano pravo na besplatne akcije, predviđeno je da troškovi brokerskih usluga padaju na teret budžeta Republike Srbije za besplatne akcije čiju prvu prodaju nosilac prava izvrši do 31. decembra 2011. godine. Dodatne olakšice vlasnicima besplatnih akcija su oslobađanje od obaveze plaćanja poreza na kapitalnu dobit i poreza na prenos apsolutnih prava kod prve prodaje akcija. 

Izvor