Уско­ро ма­ње це­не пар­ки­ра­ња

Дневник 17.05.2017 10:11
Уско­ро ма­ње це­не пар­ки­ра­ња


Од­лу­ком за уки­да­ње ко­му­нал­не так­се за пар­ки­ра­ње, ко­ја је усво­је­на на Скуп­шти­ни гра­да Но­вог Са­да, во­за­чи­ма је омо­гу­ће­но да у пред­сто­је­ћем пе­ри­о­ду пар­кинг на град­ским пар­ки­ра­ли­шти­ма пла­ћа­ју по ни­жим це­на­ма, са­зна­је­мо у ЈКП „Пар­кинг-сер­вис”.Ло­кал­на ко­му­нал­на так­са би­ла је са­став­ни део За­ко­на о ко­му­нал­ним де­лат­но­сти­ма, а ка­ко је на сед­ни­ци град­ске скуп­шти­не од­лу­че­но да се она уки­не, ме­ња се и це­на пар­ки­ра­ња.

У „Пар­кинг-сер­ви­су” ка­жу да је на ре­ду ко­рек­ци­ја це­на ко­ју до­но­си Град­ско ве­ће, те још не мо­гу да пре­ци­зи­ра­ју ка­да ће до по­јеф­ти­ње­ња до­ћи.

Тре­нут­на це­на пар­кин­га по са­ту, у за­ви­сно­сти од зо­не, кре­ће се од 30 до 55 ди­на­ра, а пла­ћа се на је­дан од мо­гу­ћа три на­чи­на – пу­тем СМС по­ру­ке, пар­кинг-кар­том ко­ја се ку­пу­је на ки­о­ску или пла­ћа­њем на пар­ко­ма­ти­ма. У слу­ча­ју не­пла­ћа­ња те оба­ве­зе, мо­ра да се, у ро­ку од осам да­на, упла­ти та­ко­зва­на по­себ­на пар­кинг-кар­та од 900 ди­на­ра или се ула­зи у про­цес уту­же­ња. Уко­ли­ко је реч о ве­ћем за­ду­же­њу, „Пар­кинг-сер­вис” омо­гу­ћа­ва пла­ћа­ње те вр­сте ду­го­ва­ња на ви­ше ме­сеч­них ра­та да се гра­ђа­ни не би из­ла­га­ли бес­по­треб­ним тро­шко­ви­ма суд­ског уту­же­ња и тро­шко­ва из­вр­ши­те­ља.


Од ле­та бе­ха­тон код Ма­ти­це срп­ске

Пар­кинг-про­стор код Ма­ти­це срп­ске до са­да је у пот­пу­но­сти оправ­дао по­сто­ја­ње и из тог раз­ло­га ЈКП „Пар­кинг-сер­вис” пла­ни­ра да га „пре­сву­че” бе­ха­то­ном да би ква­ли­тет пар­ки­ра­ња по­ди­гао на ви­ши ни­во. Ра­до­ви на пар­ки­ра­ли­шту тре­ба­ло би да поч­ну на ле­то, нај­ве­ро­ват­ни­је кра­јем ју­ла или по­чет­ком ав­гу­ста, ка­да је се­зо­на го­ди­шњих од­мо­ра и нај­ма­њи при­ти­сак на тај пар­кинг-про­стор.


„Па­ук-слу­жба” рас­по­ла­же са се­дам во­зи­ла за укла­ња­ње не­про­пи­сно пар­ки­ра­них во­зи­ла, с тим што ЈКП „Пар­кинг-сер­вис” не­про­пи­сно пар­ки­ра­на во­зи­ла укла­ња ис­кљу­чи­во по на­ло­гу Са­о­бра­ћај­не по­ли­ци­је, Са­о­бра­ћај­не и Ко­му­нал­не ин­спек­ци­је. Про­це­ду­ру ве­за­ну за на­пу­ште­на во­зи­ла, ко­ја бес­прав­но узур­пи­ра­ју пар­кинг-про­стор, спро­во­ди Са­о­бра­ћај­на ин­спек­ци­ја. Уко­ли­ко вла­сник та­квог во­зи­ла са­мо­стал­но то не учи­ни, Са­о­бра­ћај­на ин­спек­ци­ја из­да­је на­лог ЈКП „Пар­кинг-сер­вис” да укло­ни во­зи­ло.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak