Пантелија купује Београдску аутобуску станицу

Правда 12.01.2011 10:11
Пантелија купује Београдску аутобуску станицу


Пан­те­ли­ја Да­мја­но­вић, вла­сник фир­ме „Да­мјан“ из Ре­пу­бли­ке Срп­ске, ко­га зо­ву и „ма­ли Ми­шко­вић“, има ве­ли­ке шан­се да по­сле 18. ја­ну­а­ра по­ста­не вла­сник Бе­о­град­ске ауто­бу­ске ста­ни­це, ка­да ис­ти­че рок до ко­јег ак­ци­о­на­ри – др­жа­ва са 40,3 од­сто вла­сни­штва и ма­ли вла­сни­ци са 59,7 од­сто – мо­гу да му про­да­ју ак­ци­је на осно­ву по­ну­де за пре­у­зи­ма­ње, ко­ју је овај кон­тро­верз­ни би­зни­смен об­ја­вио уочи Но­ве го­ди­не.Да­мја­но­вић је по­ста­вио и услов – он хо­ће да ку­пи нај­ма­ње 40,3 ак­ци­ја нај­про­мет­ни­је ауто­бу­ске ста­ни­це у Ср­би­ји, та­ман толико ко­ли­ко има др­жа­ва пре­ко Ак­ци­о­нар­ског и ПИО фон­да, због че­га се сум­ња да је у до­слу­ху са др­жа­вом. Овај би­зни­смен из брат­ске РС ни­је се ипак пре­тр­гао, јер за ак­ци­ју да­је са­мо 760 ди­на­ра, иако јој је но­ми­нал­на вред­ност 1.000 ди­на­ра, а об­ра­чун­ска 1.470 ди­на­ра.

Ми­лан Ко­ва­че­вић, кон­сул­тант за стра­на ула­га­ња, ка­же да нај­ве­ћу вред­ност БАС-а чи­ни зе­мљи­ште уз ре­ку, јер то мо­же јед­но­га да­на да по­ста­не вр­ло ва­жан део Бе­о­гра­да због пла­но­ва да се глав­ни град Ср­би­је спу­сти на оба­лу две­ју ре­ка. БАС рас­по­ла­же са пре­ко 1,5 хек­та­ра зе­мљи­шта, што је зна­чај­на по­вр­ши­на за не­ке бу­ду­ће ин­ве­сти­ци­је на ова­ко атрак­тив­ној ло­ка­ци­ји у бли­зи­ни Ка­ле­мег­да­на.

У фир­ми „Да­мјан“ у Ба­ња Лу­ци ју­че ни­смо на­шли га­зду Пан­те­ли­ју Да­мја­но­ви­ћа. Ње­го­ва слу­жбе­ни­ца је ре­кла да ће по­ку­ша­ти да му пре­не­се по­ру­ку, али се он ни­је ја­вио да би нам ре­као да ли га Бе­о­град­ска ста­ни­ца за­ни­ма због за­ра­де на пе­рон­ским услу­га­ма, или зе­мљи­шта. Свој план да гра­ди уз при­о­ба­ље ре­ке и ти­ме оства­ри до­дат­ни про­фит на не­крет­ни­на­ма не кри­је ни вла­сник „Дел­те“, ко­ји је пре две го­ди­не пр­ви пут пред­ста­вио свој ме­га про­је­кат „Град на во­ди“, ко­ји би се про­сти­рао на ло­ка­ци­ји Лу­ке „Бе­о­град“, ко­ју је овај срп­ски би­зни­смен па­за­рио од др­жа­ве за три­ча­вих 20-так ми­ли­о­на евра, ко­ли­ко је пла­тио за па­кет од 40 од­сто ак­ци­ја.

У Аген­ци­ји за при­ва­ти­за­ци­ју ка­жу да ће Са­вет Ак­ци­о­нар­ског фон­да до­не­ти до 18. ја­ну­а­ра од­лу­ку да ли ће да при­хва­ти по­ну­ду фир­ме „Да­мјан“ из РС, и да би би­ло ка­ква из­ја­ва тим по­во­дом мо­гла да ути­че на од­лу­ку ма­лих вла­сни­ка да ли да про­да­ју свој ак­ци­је. БАС има го­ди­шњи при­ход од око 12 ми­ли­о­на евра и по­слу­је са до­би­ти, а бо­сан­ски Ми­шко­вић је вред­но­вао ово пред­у­зе­ће, ра­чу­на­ју­ћи пре­ма по­ну­ђе­ној це­ни од 760 ди­на­ра за ак­ци­ју, да­кле, пет пу­та ма­ње. БАС у вла­сни­штву има и ре­сто­ран „Голф“ у Ко­шут­ња­ку, ко­ји, пре­ма не­зва­нич­ним про­це­на­ма, из­дво­јен из пред­у­зе­ћа вре­ди два ми­ли­о­на евра, а то­ли­ко је др­жа­вља­нин РС по­ну­дио за цео БАС.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak