Бивши власници „Севера“ траже раскид приватизације

Правда 27.12.2010 10:25
Бивши власници „Севера“ траже раскид приватизације


Удру­же­ње ма­лих ак­ци­о­на­ра АТБ „Се­ве­ра“ – „Со­ли­дар­ност“ ни­је се уга­си­ло ни на­кон што је вла­сник фа­бри­ке при­нуд­но пре­у­зео ак­ци­је свих ма­лих ак­ци­о­на­ра и пет го­ди­на по­сле при­ва­ти­за­ци­је по­стао пот­пу­ни вла­сник пред­у­зе­ћа.При­нуд­но пре­у­зи­ма­ње ак­ци­ја би­ло је мо­гу­ће, јер је вла­сник, Аустри­ја­нац Мир­ко Ко­вач рас­по­ла­гао са 95 по­сто ка­пи­та­ла, а на­кон све­га пре­ре­ги­стро­вао „Се­вер“ у дру­штво са огра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу. Ме­ђу­тим, ак­ци­о­на­ри ко­ји на су­ду има­ју по­тра­жи­ва­ња од вла­сни­ка, на укуп­но 6,8 ми­ли­о­на евра за не­ис­пла­ће­не за­ра­де, на осно­ву кла­у­зу­ле из пред­у­го­во­ра, ко­ју је за­тим, ка­ко твр­ди „Со­ли­дар­ност“, не­ко из­бри­сао пре пот­пи­си­ва­ња уго­во­ра, и да­ље не од­у­ста­ју од сво­јих зах­те­ва за по­ни­ште­ње при­ва­ти­за­ци­је пред­у­зе­ћа „Се­вер“. То удру­же­ње са­да зах­те­ва од Скуп­шти­не Ср­би­је да она тра­жи ре­ви­ди­ра­ње ку­по­про­дај­ног уго­во­ра са „Се­ве­ром“, у ци­љу рас­ки­да при­ва­ти­за­ци­је и да по мо­де­лу дру­гих фир­ми, др­жа­ва пре­у­зме по­но­во „Се­вер“. На те­рет вла­сни­ку ста­вља­ју сум­њи­ву до­ка­пи­та­ли­за­ци­ју и ин­ве­сти­ра­ње у од­но­су на оба­ве­зе из уго­во­ра.

– Иако је не­дав­но одр­жа­на Скуп­шти­на ак­ци­о­на­ра АТБ „Се­ве­ра“ на ко­јој је про­ме­ње­на прав­на фор­ма пред­у­зе­ћа у дру­штво са огра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу, ма­ли ак­ци­о­на­ри још увек ни­су до­би­ли из­ве­штај са Скуп­шти­не, те на­ста­вља­мо сво­ју де­лат­ност под ста­рим на­зи­вом. У ме­ђу­вре­ме­ну, Удру­же­ње је за­тра­жи­ло по­ни­ште­ње при­ва­ти­за­ци­је и од над­ле­жног Од­бо­ра за при­ва­ти­за­ци­ју у Скуп­шти­ни Ср­би­је. Тра­жи­мо да др­жа­ва пре­у­зме „Се­вер“, јер до­ка­пи­та­ли­за­ци­ја фа­бри­ке и мно­ге дру­ге ин­ве­сти­ци­о­не оба­ве­зе ни­су ура­ђе­не по за­ко­ну. Ако не стиг­не од­го­вор ни од Од­бо­ра Скуп­шти­не Ср­би­је, Удру­же­ње ће ор­га­ни­зо­ва­ти про­тест сре­ди­ном ја­ну­а­ра пред Град­ском ку­ћом – ка­же Ва­ња Дра­гој­ло­вић, пред­сед­ник „Со­ли­дар­но­сти“.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak