„Днев­ник хол­дин­г“ хоће да буде газда

Правда 09.12.2010 21:31
„Днев­ник хол­дин­г“ хоће да буде газда


Си­ту­а­ци­ја око не­мач­ког ме­диј­ског кон­цер­на ВАЦ и „Днев­ник хол­дин­га“ ме­ња се из ча­са у час, а од утор­ка по­сле под­не сти­гле су раз­ли­чи­те ин­фор­ма­ци­је о то­ме да ли је до­го­вор ко­нач­но по­стиг­нут. На­и­ме, нај­пре је об­ја­вље­но са­оп­ште­ње у ко­ме се ка­же да су „Днев­ник хол­динг“ и ВАЦ пот­пи­са­ли спо­ра­зум ко­јим ВАЦ 55 од­сто вла­сни­штва у за­јед­нич­ком пред­у­зе­ћу „Днев­ник Вој­во­ди­на прес“ по­кла­ња за­по­сле­ни­ма у тој фир­ми. У са­оп­ште­њу је на­ве­де­но да спо­ра­зум под­ра­зу­ме­ва да ће ВАЦ да се од­рек­не сво­јих зај­мо­ва од 1,8 ми­ли­о­на евра, док ће пре­о­ста­ли део од 1,4 ми­ли­о­на евра оста­ти и да­ље као по­тра­жи­ва­ње не­мач­ке ком­па­ни­је, али ће оно ми­ро­ва­ти пет го­ди­на, без на­кнад­них ка­ма­та.

Ме­ђу­тим, ди­рек­тор­ка „Днев­ник хол­дин­га“ Ја­сми­на Ма­шу­ло­вић је ка­сни­је из­ја­ви­ла да ће по­ну­ду ВАЦ-а при­хва­ти­ти са­мо ако се пре то­га у њи­хо­во вла­сни­штво кон­вер­ту­ју по­тра­жи­ва­ња од 600.000 евра.

– По­сле те кон­вер­зи­је, а она је услов да за до­го­вор са ВАЦ-ом до­би­је­мо са­гла­сност Аген­ци­је за при­ва­ти­за­ци­ју, „Днев­ник хол­динг“ би, уме­сто са­да­шњих 45, по­стао вла­сник 53 од­сто ак­ци­ја „Днев­ник Вој­во­ди­на пре­са“. Је­ди­ни за­кон­ски на­чин да се по­клон ВАЦ-а при­хва­ти је да ве­ћин­ски вла­сник бу­де хол­динг, а не за­по­сле­ни – ре­кла је Ма­шу­ло­ви­ће­ва.

По­сле то­га, огла­сио се и Пе­тер Лан­ге, члан ди­рек­то­ри­ју­ма ВАЦ-а и пред­став­ник за Ср­би­ју, ко­ји је од­био овај пред­лог хол­дин­га, уз на­по­ме­ну да је Ма­шу­ло­ви­ће­ва по­ку­ша­ла да ума­њи уго­вор на ште­ту но­ви­на­ра.

– То ни­смо при­хва­ти­ли и сма­тра­мо да је скан­да­ло­зно. Оче­ку­је­мо да се до кра­ја не­де­ље огла­си Вла­да Вој­во­ди­не и об­ја­сни за­што ње­ни ор­га­ни не из­вр­ша­ва­ју ње­не на­ред­бе – из­ја­вио је Лан­ге.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak