Holanđani spojili luksuz i religiju

Jutarnji.hr 26.11.2008 12:53
Holanđani spojili luksuz i religiju


Holandski ar­hi­te­kton­ski stu­dio ­Zecc, po­znat po pre­u­re­đi­va­nju ja­vnih u stam­be­ne obje­kte, pre­tvo­rio je sta­rin­sku cr­kvu od 1600 kvadratnih me­ta­ra u mo­der­nu porodičnu ku­ću.Cr­kva je bi­la dio ve­li­kog stam­be­nog kom­ple­ksa fra­ta­ra, ko­ja je sre­di­nom 20. sto­lje­ća udo­mlja­va­la 217 oso­ba. Pre­o­sta­lih 13 sta­ri­jih fra­ta­ra pri­je dvi­je go­di­ne pre­se­lje­no je u sta­ra­čki dom, pa je kom­pleks po­di­je­ljen i pre­u­re­đen u 40 sta­no­va.

Na ne­ki na­čin uvi­jek je tu­žno ka­da se bivši ja­vni pro­sto­ri (od ko­jih su ne­ki od po­vi­je­sne va­žno­sti) pre­u­re­de u pri­va­tne re­zi­den­ci­je. No, tren­do­vi su neizbježni, a do­bra vi­jest za sve ko­ji su pro­ti­vni­ci ta­kvih ma­ke ove­ra ­jest da se ­zbog za­htje­vno­sti po­sla ­ipak ne mo­že sva­ka cr­kva pre­u­re­di­ti u pro­stor od ja­vnog in­te­re­sa.

Na sre­ću, ar­hi­te­kti iz stu­di­ja ­Zecc, na­pra­vi­li su do­bar po­sao, pa je no­vi ­izgled cr­kve u Utrec­htu ma­nje dra­ma­ti­čan od primjerice one do­mi­ni­kan­ske u Ma­a­strac­htu ko­ja je po­sta­la knji­ža­ra ­(arhitekti ­Merkz+Gi­rod).

Ka­ko su te­kli ra­do­vi?

Je­dno­gla­sno je odlu­če­no da će se za­dr­ža­ti mno­ga ori­gi­nal­na obi­lje­žja kao što su vi­so­ki go­ti­čki pro­zo­ri od mu­tnog sta­kla i bal­kon kod or­gu­lja ko­ji je pro­du­žen u obli­ku or­ga­ni­za­cij­skog ele­men­ta, slo­bo­dan u pro­sto­ru. Taj ele­ment de­fi­ni­ra ra­zli­či­te ži­vo­tne pro­sto­re u cr­kvi, pri­mje­ri­ce za bo­ra­vak, ku­ha­nje, spavanje ili uče­nje. 

­Zbog ne­do­sta­tka pro­zo­ra u ra­vni­ni oči­ju cr­kva se do­i­ma­la za­tvo­re­nom. Mo­rao se obavezno stvo­ri­ti kon­takt s gra­dom. Taj je kon­takt ostva­ren uvo­đe­njem no­ve, do­sta uo­člji­ve ver­zi­je fa­sa­de s vi­tra­žem. Sta­kle­ni dio fa­sa­de pod­sje­ća na Mon­dri­a­na i upu­ću­je na ori­gi­nal­ni vi­traž ko­ji pri­ča ovu vjer­sku pri­ču na više estet­ski na­čin. Teško se ote­ti doj­mu da su ar­hi­te­kti ­ovim po­te­zom htje­li oda­li po­čast Ri­e­tvi­el­do­voj zlo­gla­snoj Schro­der Ho­u­se ko­ja se na­la­zi u ne­po­sre­dnoj bli­zi­ni.

Ci­je­li pro­stor za sta­no­va­nje je obo­jen u bi­je­lo, dok su so­be na gor­njem ka­tu ­(posebice ku­pa­­o­ni­ca) u ta­mnim bo­ja­ma. ­Objekt je ure­đen vr­lo mi­ni­ma­li­sti­čki, a do­da­ni su mu ap­strak­tni obli­ci, što pro­i­zvo­di kon­trast s ori­gi­nal­nim, me­kim obli­ci­ma cr­kve.

                                                                                                       


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak