Zelenom utoplite beli interijer

Jutarnji.hr 25.11.2008 12:13
Zelenom utoplite beli interijer


U po­tpu­no be­lim in­te­ri­je­ri­ma kao de­talj odli­čno će le­ći ze­le­na u ra­zli­či­tim ni­jan­sa­ma.Ka­ko je ze­le­na bo­ja pri­ro­de, in­te­ri­jer će ži­vnu­ti, a ­opet osta­ti svi­je­tao i ­čist. Ako že­li­te ra­di­kal­ni­ju pro­mje­nu uz ze­le­ne de­ta­lje i bi­je­li na­mještaj, obojajte zid u ta­mno­si­vu. Bi­je­li će na­mještaj do­ći do izra­ža­ja na ta­mnom zi­du i u pro­sto­ru po­sta­ti pra­va sen­za­ci­ja.

2. Po­tre­ban mi je ra­dni ­stol, ali je­fti­ne va­ri­jan­te ko­je se nu­de u du­ća­ni­ma naj­češće su izra­đe­ne u ive­ra­lu ko­ji imi­ti­ra dr­vo, što mi se ne ­svi­đa. ­Gdje nabaviti nešto mo­der­ni­je?


Ra­dni ­stol mo­že­te izra­di­ti i sa­mi, i to u di­mi­ne­zi­ji kro­je­noj za vas. Nešto čvršća va­ri­jan­ta je da­ti izra­di­ti že­lje­znu po­tkon­stru­kci­ju od pro­fi­la 4x4cm. Že­lje­zo se pla­sti­fi­ci­ra naj­češće u bo­ju alu­mi­ni­ja. Na nje­ga se postavlja  plo­ča ive­ra­la u že­lje­noj bo­ji. Sli­čan do­jam do­bit će­te ako uzme­te ive­ral i na nje­ga mon­ti­ra­te na­jo­bi­čni­je tip­ske me­tal­ne no­ge. No­ge neka bu­du če­tvr­ta­ste, pro­fi­la 2,5x2,5cm, a plo­ča  u de­blji­ni 4 cm kan­ti­ra­na ABS ru­bom.


3. Bi­ram ku­hi­nju za no­vi ­stan. Ku­hi­nja je pre­dvi­đe­na u pro­sto­ru ko­ji je  otvo­ren pre­ma dne­vnom bo­rav­ku. Ja­ko mi se svi­đa­ju ku­hi­nje ko­je su izra­đe­ne od dr­ve­ta i na taj na­čin se dr­vo iz ku­hi­nje mo­že po­ja­vi­ti i u dne­vnom bo­rav­ku i na sto­lu za je­lo. Ipak, to mi se či­ni pre­više dr­ve­ta. Ka­ko sve to uskla­di­ti?


Pre­dla­žem da ­ipak oda­be­re­te ku­hi­nju u bo­ji. To mo­že bi­ti bi­je­la ili ne­ka bo­ja ko­ja je po to­nu sli­čna dr­ve­tu. Bi­tno je s dr­ve­tom ne pre­tje­ra­ti, po­go­to­vo ako je ku­hi­nja spo­je­na s dne­vnim bo­rav­kom ko­ji je vjerojatno već pre­kri­ven par­ke­tom. Že­li­te li da ku­hi­nja stil­ski ne osta­ne izo­li­ra­na od osta­tka pro­sto­ra, uvi­jek do­bro pro­la­zi po­ja­vi li se bo­ja s ku­hi­nje na ja­stu­či­ći­ma na tro­sje­du ili na bo­ji pres­vla­ke sto­la­ca u bla­go­va­o­ni­ci.

IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak