Kako urediti dečije sobe

Jutarnji.hr 11.11.2008 12:34
Kako urediti dečije sobe


Psi­ho­lo­zi uviek isti­ču ka­ko je za ra­zvoj dje­ce bi­tno okru­že­nje u ko­jem odra­sta­ju.Upra­vo ­zbog to­ga mno­ge tvr­tke svo­je de­čje ko­le­kci­je ­osmišlja­va­ju du­go i de­talj­no, pa­ze­ći pri­tom na sva­ku si­tni­cu ko­ja bi ma­lišani­ma mo­gla po­mo­ći da se u pro­sto­ri­ji u ko­joj pro­vo­de ve­ći­nu vre­me­na to­kom odra­sta­nja ose­ća­ju si­gur­no i sre­tno.
- Naj­bi­tni­ja je fun­kci­o­nal­nost jer ona omo­gu­ća­va dje­ci da la­ko oba­vlja­ju svo­je akti­vno­sti. Osno­vni ele­men­ti u so­bi su kre­vet, or­mar, po­li­ce i ra­dni ­stol uz ko­ji bi tre­bao do­ći i ba­rem je­dan la­di­čar (za ško­lar­ce). Pri­tom tre­ba vo­di­ti ra­ču­na da ti ele­men­ti bu­du mo­du­lar­ni tj. da se mo­gu sla­ga­ti ovi­sno o in­te­ri­je­ru i po­tre­ba­ma. Pri­mje­ri­ce, mo­že­te ku­pi­ti kre­vet ko­ji se pre­ko da­na pre­tva­ra u so­fu ili još ori­gi­nal­ni­je u š­ator ili dvo­rac za igra­nje.

Na­da­lje, or­mar ne bi tre­bao bi­ti sa­mo ko­mad na­mješta­ja, već pro­stor za skla­dište­nje i ade­kva­tnu or­ga­ni­za­ci­ju ro­be, sli­ko­vni­ca i broj­nih igra­ča­ka. ­Osim ugra­dbe­nih or­ma­ra ko­ji su uvi­jek do­bro rješ­enje, za­ni­mlji­va je i kon­stru­kci­ja ko­ja sa­dr­ži kre­vet na kat do ko­jeg se do­la­zi pu­tem ste­pe­ni­ca ko­je su isto­do­bno i ma­li or­ma­ri.

Pro­i­zvo­đa­či idu na to da tzv. “skri­ve­nim” ele­men­ti­ma vi­zu­al­no po­ve­ća­ju pro­stor ­(dječje so­be ugla­vnom ima­ju ma­lu kva­dra­tu­ru) i da pri­tom uči­ne so­bu što sli­čni­jom svi­je­tu crtanih filmova ko­je dje­ca naj­bo­lje po­zna­ju - ­objašnja­va di­zaj­ne­ri­ca in­te­ri­je­ra Da­ni­ca Ma­ri­čić, do­da­ju­ći ka­ko po­se­bnu po­zor­nost tre­ba obra­ti­ti i na ma­te­ri­ja­le od ko­jih je na­mještaj na­pra­vljen.

Pre­ma nje­zi­nom isku­stvu, staklo se ni­ka­ko ne pre­po­ru­ča  u dje­čjim so­ba­ma. S dru­ge stra­ne, ive­ral, me­di­a­pan i pu­no dr­vo na po­pi­su su po­želj­nih ma­te­ri­ja­la jer je ta­kav na­mještaj u pra­vi­lu te­ži pa ga i dje­ca teško mo­gu po­ma­knu­ti či­me se izbje­ga­va mo­gu­ćnost ozlje­da. Ta­ko­đer, tre­ba izbje­ga­va­ti na­mještaj oš­trih ru­bo­va ­(isto ­zbog si­gur­no­snih ra­zlo­ga), izra­zi­to re­lje­fnih ­površina ­(teže se či­sti) te ­onaj ko­ji je pre­ma­zan to­ksi­čnim ulji­ma.

- Dr­vo je odli­čno za dje­čje so­be jer se ko­ma­di od tog ma­te­ri­ja­la la­ko mo­gu pre­slo­ži­ti u ne­ki dru­gi ­oblik što je od ve­li­ke po­mo­ći ka­da di­je­te “pre­ra­ste” primjerice krevet. No, proizvođači danas uglavnom rade namještaj koji se može produžiti, ovisno o veličini djeteta - kaže Ma­ri­čić.

Ka­ko se u ­svim tek­sto­vi­ma o di­zaj­nu in­te­ri­je­ra, pri­je ili ka­sni­je mo­ra do­ta­knu­ti pi­ta­nje bo­ja, za­ni­ma­lo nas je po­sto­je li pra­vi­la po tom pi­ta­nju i kod ure­đe­nja dje­čjih so­ba.

- Ia­ko pre­vla­da­va ste­re­o­ti­pna po­dje­la ­(ružičasto za cu­ri­ce i pla­vo za dje­ča­ke), isti­na je da bi dje­čja so­ba, bez obzi­ra na ­spol, tre­ba­la sa­dr­ža­va­ti po­ma­lo od ­svih pri­mar­nih bo­ja ­(crvena, pla­va i žu­ta) ko­je se on­da kom­bi­ni­ra­ju sa ze­le­nom.

Pra­va for­mu­la je ve­se­lo, ali bez pre­tje­ri­va­nja. Je­dna od ­ljepših kom­bi­na­ci­ja je ka­da su ve­ći ko­ma­di na­mješta­ja te ve­će zi­dne ­površine u nje­žnim, pa­stel­nim bo­ja­ma, a de­ta­lji u agre­si­vni­jim po­put cr­ve­ne, žu­te i na­ran­ča­ste. Je­dno­boj­ni in­te­ri­jer ni­je do­bar ­izbor jer bo­je mo­gu utje­ca­ti na ra­spo­lo­že­nje, pa ako je pri­mje­ri­ce sve u ze­le­noj, di­je­te mo­že po­sta­ti pre­pa­si­vno, a ako je sve u cr­ve­noj bo­ji mo­že po­sta­ti hi­pe­ra­kti­vno - savjetuje Ma­ri­čić.

Ako ste je­dan od ro­di­te­lja ko­ji upra­vo u ­ovom tre­nu­tku da­ni­ma lu­ta po dućanima tra­že­ći ­savršeno car­stvo za svo­ga klin­ca ili klin­ce­zu, na­da­mo se da smo vam po­mo­gli ­ovim sa­vje­ti­ma. Za ­kraj smo osta­vi­li sa­vjet ko­ji ro­di­te­lji če­sto za­bo­ra­vlja­ju - slušaj­te što vam go­vo­re vaša dje­ca.

Naravno, oni ni­su kom­pe­ten­tni da odlu­če o cje­lo­ku­pnoj or­ga­ni­za­ci­ji so­be, ali mo­gu pu­no po­mo­ći kod oda­bi­ra de­ta­lja po­put ja­stu­ka ili po­ste­lji­ne jer sa­mo oni zna­ju ko­ji su likovi aktu­al­ni i ko­je će ih stva­ri i uzor­ci uči­ni­ti sre­tni­ma. Pre­pušta­ju­ći im oda­bir de­ta­lja osta­vlja­te si mo­gu­ćnost da ­iste lakše za­mi­je­ni­te ka­da vam na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci vaši naj­dra­ži ma­lišani ka­žu da Ja­go­di­ca Bo­bi­ca i Su­per­man više ni­su ta­kav hit i da se sa­da ci­je­li svi­jet vr­ti oko šmin­ke­ri­ca ­Bratz i ­Power Ran­ger­sa.
Kada svijet mašte postane stvarnost

U nešto više od deset godina otkako je otvorila svoj prvi dućan u Hrvatskoj, pariška tvrtka Vibel stekla je povjerenje kupaca i postala sinonim za kvalitetan i atraktivan dječji namještaj. U svih 58 Vibelovih prodajnih salona u svijetu imperativ nije samo prodati namještaj, već u suradnji s dizajnerima, arhitektima i roditeljima kreirati atmosferu prostora koji će u djetetu poticati kreativnost i omogućiti mu da izrazi svoju osobnost.

Ponuda uzoraka i mogućih priča koje nudi Vibel dovoljna je da zadovolji želje i fantazije svakog djeteta. Uz namještaj, u Vibelu ćete pronaći tkanine i tapete renomiranih tvrtki poput Designers Guilda, Elitisa i Texdecora, ali i veliki izbor svjetiljka, posteljina te igračke za bebe francuskog proizvođača Kaloo. Više o asortimanu Vibela možete saznati na adresi www.vibel.com ili u njihovu salonu u Gundulićevoj ulici 40 u Zagrebu.

Dječji namještaj na umjetnički način

Osmisliti namještaj koji nije običan i konvencionalan glavni je cilj Loombe, male art-radione koja je nastala 2003. godine.

- Iako se bavimo izradom svakakvog namještaja po narudžbi, najzanimljivija je ponuda komada za djecu, i to zbog neograničenih mogućnosti oblika i razigranosti boja - rekao je Marijan Ramljak, osnivač Loombe.

Taj akademski kipar otkačeni namještaj izrađuje, oblikuje i boja sam, a ovisno o kompleksnosti izrade, pomoć potraži od jednog stolara sa zagrebačke Knežije. A kolika je cijena jednog ormara ili stolca iz Loomba radionice?

- Teško je reći točnu cijenu jer su sve to unikatni predmeti. Kako se namještaj izrađuje po željama kupaca, skuplji je od prosjeka, ali opet jeftiniji od uvoznog namještaja. Možemo ispuniti većinu zahtjeva. Namještaj namijenjen najmlađima radim s mnogo ljubavi jer se i sam nerijetko osjećam kao dijete - priznao je Ramljak.

Namještaja možete vidjeti na www. loombafurniture.com.


Naslikajte na zid omiljenog junaka

Oslikavanje zidova posljednji je krik u ukrašavanju zidova, a iako se mogu kupiti šablone prema kojima onda samostalno crtate i bojate, postoje ljudi koji  se  bave upravo crtanjem raznih motiva na zidovima. Jedna od njih je i Sandra Bukvić, koja se oslikavanjem zidova počela baviti prije nekoliko godina iz hobija.

- Cijeli život “nešto” bojam, a kako obožavam uređenje interijera, slikanje, boje i stvaranje, odlučila sam sve te aktivnosti povezati u jedno - kaže Sandra koja je jedna od rijetkih osoba u Hrvatskoj za koje možemo reći da su po zanimanju “zidni” slikari.

-Situacija se mijenja i sve više ljudi polako počinje primjenjivati nove trendove u svojim domovima - objašnjava ova simpatična 33-godišnjakinja.

Cijena usluge oslikavanja zida nije fiksno određena, jer sve ovisi o složenosti motiva i kvadraturi. Želite li razveseliti  svoje dijete ili sebe nekim zanimljivim crtežom obratite se Sandri na mail sandra.bukvic@wall4you.com.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak